Search parameters:

 • Author: Juozas Tallat-Kelpša
 
Objects sorted by
     
 • J. Tallat-Kelpšos kūrinių natų sąsiuvinis „Pasaka. Vienam fortepijonui
 • J. Tallat-Kelpšos kūrinių natų sąsiuvinis „Impromtu Vienam fortepionui
 • J. Tallat-Kelpšos kūrinių natų sąsiuvinis „3 Liaudies dainos Vienam fortepijonui
 • Juozo Tallat-Kelpšos kūrinių natų sąsiuvinis „Keturi suktiniai
 • Knyga. M. K. Čiurlionis

  Knyga. M. K. Čiurlionis, 1938 m.

  Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Paulius Galaunė, Stasys Čiurlionis,

  Knyga-albumas. M. K. Čiurlionis. Kaunas. 1938 m. Tiražas 3000 egz. 135 psl. ir 88 psl. paveikslų reprodukcijų. Knyga gelsvo plono popieriaus viršeliais. Viršelyje mėlynomis raidėmis atspausdintas knygos pavadinimas, po juo – mėlynos spalvos paletės ir kanklių iliustracija. Ant knygos nugarėlės išilgai žalios spalvos tušu nežinomo asmens ranka užrašyta „Čiurlionis“. Prieš titulinį lapą – įklija – spalvota M. K. Čiurlionio paveikslo „Angelo“ preliudas“ reprodukcija. Titulinio lapo viršutinėje dalyje nurodytas leidėjas, žemiau – knygos pavadinimas. Po juo išvardyti straipsnių, esančių knygoje, autoriai ir redaktorius. Puslapio apačioje nurodyta leidimo vieta (kairėje) ir data (dešinėje). Kitoje titulinio lapo pusėje nurodyti inicialų, užsklandos ir viršelio autoriai, kur pagamintos reprodukcijos. Apačioje nurodyta spaustuvė ir tiražas. Knygos turinį sudaro redaktoriaus žodis, straipsniai: S. Čiurlionis „M. K. Čiurlionies gyvenimo bruožai“, V. Jakubėnas „M. K. Čiurlionis – muzikas“, V. Kairiūkštis „M. K. Čiurlionies tapybos kūryba“, P. Galaunė „M. K. Čiurlionies grafikos darbai ir piešiniai“, A. Žmuidzinavičius „Žiupsnelis atsiminimų“, J. Tallat-Kelpša „Atsiminimai apie Čiurlionį“, M. Dobužinskis „Mano atsiminimai apie Čiurlionį“, V. Čiurlionytė-Karužienė „M. K. Čiurlionies kūrinių likimo istorija“, P. Galaunė „M. K. Čiurlionies kūrinių sąrašas“, Iz. Kisinas „M. K. Čiurlionies bibliografija“. Knygos pabaigoje pateikiamas reprodukcijų sąrašas ir 174 paveikslų reprodukcijos.

   

  Pasakojama, kad šią knygą Salomėja Nėris ant savo darbo stalo laikydavo atverstą, kad semtųsi įkvėpimo. Pagal  M. K. Čiurlionio kūrinius poetė parašė šešių eilėraščių ciklą „Iš M. K. Čiurlionio paveikslų“ (1940 m.), taip pat eilėraščius „Prie Čiurlionio „Rex‘o“ (1928 m.) ir „Viltis“ (1942 m.).

 • Spaudinys: gaidos. Juozas Tallat-Kelpša

  Spaudinys: gaidos. Juozas Tallat-Kelpša, XX a. pr.

  Juozas Tallat-Kelpša

  Juozas Tallat-Kelpša. Gaidos: „Tautiški šokiai: Suktinis – Našlys – Noriu miego“. Švyturio“ bendrovės leidinys. Spausdino Otto Mauderode spaustuvė, Tilžėje. Leidimo metai nenurodyti. Dvilapis spaudinys. Pirmojo lapo averse atspaustas leidinio viršelis. 2 – 3 puslapiuose – partitūra. Galinis viršelis - tuščias. Viršelio spauda spalvota, 2-3 puslapių – vienspalvė. Gaidas naudojo akordeonu grojęs Kazimieras Ažusienis.
  Viršelis aprėmintas dekoratyviu žalios spalvos rėmeliu puoštu spalvotais Art Deko stiliaus ornamentais. Viršutinėje rėmelio dalyje, didelėmis juodos spalvos raidėmis atspausdinta: „Tautiški šokiai“. Viršelio viduryje – spalvota dekoratyvinė kompozicija kurią sudaro: tautinių spalvų kaspinu apačioje perrištas apvalus rūtų vainikas, valstybinė (Vytis) ir tautinė vėliavos ir kompozicijos viršutinėje dalyje pavaizduotos gelsvos kanklės. Po kompozicija atspausdinta: „Juozas Tallat – Klepša / Suktinis – Našlys – Noriu miego“. Žemiau, po brūkšniu atspausta: „„Švyturio“ B-vės leidinys.“ Po rėmeliu, smulkiomis raidėmis atspausta: „Otto v Mauderode, Tilsit“.
  2 puslapio viršuje, prieš partitūrą, atspaustas kūrinio pavadinimas: „Suktinis“. Kiek žemiau, dešinėje pusėje atspausta: „J. Tallat-Kelpša“. Toliau, 2 ir 3 psl. analogiškai atspaustos kūrinių  „Našlys“ ir „Noriu miego“ partitūros.

 • Gaidos. „Gailesčio giesmė“

  Gaidos. „Gailesčio giesmė“

  Juozas Tallat-Kelpša

  Gaidos. Spausdintos. J. Tallat-Kelpšos kūrinys trijų balsų chorui „Gailesčio giesmė“. Giesmė posminė, spausdinami 5 teksto posmai. Natose pieštuku užrašytas žodis „pasigailėk“ vietoj „susimilk“. Išleido „Švyturio“ bendrovė, spausdino Otto v. Mauderodė Tilžėje. Ant viršelio yra pieštuku rašytas J. Gaidamavičiaus autografas.

 • Prašymas steigti konservatoriją

  Prašymas steigti konservatoriją, 1918-06-15

  Juozas Naujalis, Teodoras Brazys, Juozas Tallat-Kelpša

  Dokumentas. Prašymas skirtas Lietuvos Tautos tarybai dėl konservatorijos steigimo Vilniuje. Rašytas juodu rašalu ant liniuoto popieriaus. Raštą rašo ir pasirašo trys asmenys: kompozitorius, vargonininkas Juozapas Naujalis, kun. Teodoras Brazys ir kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša. Prašyme autoriai išdėsto kokios klasės turėtų veikti konservatorijoje ir prašo Lietuvos Tarybos pripažinti tokią mokyklą kaip valstybinę ir ją subsidijuoti. Prašymo apačioje užrašyta: „Vilniuje 15.VI.1918.“Prie prašymo pridedamas mažesnis lapas - „Sąmata lėšų Lietuvių Konservatorijai Vilniuje steigti ir pirmaiseis metais išlaikyti“ (kalba netaisyta).

 • Laiškas. Adelei Galaunienei, rašytas kompozitoriaus J.Tallat-Kelpšos

  Laiškas. Adelei Galaunienei, rašytas kompozitoriaus J.Tallat-Kelpšos, 1934-12-31

  Juozas Tallat-Kelpša

  Laiškas prie gėlių. Laiškas prasideda kreipiniu ,,Gerbiamoji ponia!" J.Tallat-Kelpša rašo apie  gėles, siunčiamas A. Galaunienei, reiškia jai didelę pagarbą ir rašo, kad Naujų metų  išvakarėse Dž. Verdi op. ,,Traviata" eina 15-tą kartą. 1934-12-31.

 • Plokštelė. Suktinės / Noriu miego, 1921 m.

  Plokštelė. Suktinės / Noriu miego, 1921 m., ~1921 m.

  Juozas Tallat-Kelpša

  Informacija pateikta ant plokštelės lietuvių kalba. Nurodoma, jog "Odeon Dudu Orkestras" atlieka J. Tallat-Kelpšos "Suktinės" ir "Noriu miego".

 • Atvirlaiškis

  Atvirlaiškis, 1933-04-16

  Juozas Tallat-Kelpša

  Atvirlaiškis. Popierinis atvirukas su nespalvotu  miestelio Vernet les Bains vaizdu. Reverse įrašas juodu rašalu, kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša sveikina solistą Kiprą Petrauską Velykų proga. 1933-04-16

 • Dainuojam

  Dainuojam, 1935 m.

  Juozas Bertulis, Klemensas Griauzdė, Juozas Karosas,

  D. Andriulis. J. Bertulis, Kl. Griauzdė, J. Karosas, V. Kuprevičius, A. Norvaiša, A. Račiūnas, J. Strolia, St. Šimkus, J. Švedas, J. Tallat-Kelpša, A. Vanagaitis. Dainuojam. Dainų rinkinys kariams, šauliams, moksleiviams ir jaunimui su V. Dapkūno Muzikos pradžiamoksliu. Knygą išleido Kariuomenės Štabo Spaudos ir Švietimo Skyriaus leidykla 1935 metais. Išspausdino Akc. B-vė Klaipėdoje „Rytas“ (tiražas: 10 000 egz.). Leidinio turinį tvarkė J. M. Laurinaitis. Knygoje 152 puslapiai. Tituliniame lape įrašas ranka, juodu rašalu: „A. Vokietaitytės“. Leidinio viršelis dekoruotas piešiniu, kuriame vaizduojami žygiuojantys kariai ir mojantys civiliai, iliustracijos autorius A. Šepetys. Leidinys gausiai iliustruotas grafiškais piešiniais, pateikiami dainų tekstai su natomis. Leidinio turinys: Įžanga. Tautos himnas.  Muzikos pradžiamokslis. Praeitis. Nepriklausomybės karas. Dabartis. Vilnius. Jūra. Jaunuomenei. Juokas. Liaudies dainos.

 • Displaying 1 results of 12
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 4