Search parameters:

 • Objects related with person: Juozas Strolia
 
Objects sorted by
     
 • Dainuojam

  Dainuojam, 1935 m.

  Juozas Bertulis, Klemensas Griauzdė, Juozas Karosas,

  D. Andriulis. J. Bertulis, Kl. Griauzdė, J. Karosas, V. Kuprevičius, A. Norvaiša, A. Račiūnas, J. Strolia, St. Šimkus, J. Švedas, J. Tallat-Kelpša, A. Vanagaitis. Dainuojam. Dainų rinkinys kariams, šauliams, moksleiviams ir jaunimui su V. Dapkūno Muzikos pradžiamoksliu. Knygą išleido Kariuomenės Štabo Spaudos ir Švietimo Skyriaus leidykla 1935 metais. Išspausdino Akc. B-vė Klaipėdoje „Rytas“ (tiražas: 10 000 egz.). Leidinio turinį tvarkė J. M. Laurinaitis. Knygoje 152 puslapiai. Tituliniame lape įrašas ranka, juodu rašalu: „A. Vokietaitytės“. Leidinio viršelis dekoruotas piešiniu, kuriame vaizduojami žygiuojantys kariai ir mojantys civiliai, iliustracijos autorius A. Šepetys. Leidinys gausiai iliustruotas grafiškais piešiniais, pateikiami dainų tekstai su natomis. Leidinio turinys: Įžanga. Tautos himnas.  Muzikos pradžiamokslis. Praeitis. Nepriklausomybės karas. Dabartis. Vilnius. Jūra. Jaunuomenei. Juokas. Liaudies dainos.

 • Dainuojam

  Dainuojam, 1935 m.

  Domas Andrulis, Juozas Bertulis, Klemensas Griauzdė,

  Lietuviškų dainų rinkinys. 

  152 p. 

 • Natos. Dainynas

  Natos. Dainynas "Lėk, sakalėli: lietuvių dainorėlis". Chicago, 1962 m., 1962 m.

  Juozas Kreivėnas, Vincas Kudirka, Česlovas Sasnauskas,

  Leidinį sudaro pratarmė "Žodis dainininkui", dalys: Lietuva, Tėvyne mūsų; Supinsiu dainužę; Linelį raunu ne viena. Turinys sudarytas abėcėlės tvarka pagal pirmo posmo pradžią. Viso leidinyje 85 dainos. Pratarmėje nurodoma, kad "čia atrinktas pluoštas lietuviškų dainų, kurios galėtų būti dainuojančio šių laikų lietuvio repertuare. Kaip teigia sudarytojas, čia papuolė ir keletas svetimos kilmės dainų, papuolusių į šį dainyną dėl istorinių priežasčių, tačiau "mūsų pareiga yra dainuoti lietuviškas dainas".

  Prie dainų yra nurodyti muzikos ir žodžių autoriai, kai kur dinamika ir atlikimo maniera. Dauguma leidinio dainų – liaudies bei harmonizuotos liaudies dainos. Dainos yra vieno, dviejų, trijų balsų, užrašytos vienoje eilutėje. Pirmo posmo žodžiai po natomis.

  Leidinys pradedamas V. Kudirkos "Tautiška giesme", toliau – giesmė „Marija, Marija“, dainos „Leiskit į tėvynę“, „Lietuviai esame mes gimę“, „Lietuva brangi“, „Stoviu aš parimus“.

  Atkreiptinas dėmesys, jog leidinyje yra ir Sovietinės Lietuvos kompozitorių, tokių kaip J. Švedo, J. Tallat-Kelpšos ir kitų dainos.

 • JAV ir Kanados lietuvių 1961 m. dainų šventės repertuaras, IV sąsiuvinys

  JAV ir Kanados lietuvių 1961 m. dainų šventės repertuaras, IV sąsiuvinys, 1961 m.

  Julius Štarka, Vincas Kudirka, Stasys Gailevičius,

  JAV ir Kanados lietuvių 1961 m. dainų šventės repertuaras, IV sąsiuvinys. Dainos: John Stafford Smith "The Star-Spangled Banner" (gaidose nenurodoma, kad tai - JAV himnas), V. Kudirkos "Tautiška giesmė" (gaidose - Lietuvos Himnas), S. Gailevičiaus "Tėvynės gėlės" (ž. B. Brazdžionio), S. Šimkaus "Vėjo dukra" (ž. F. Kirša), J. Žilevičiaus "Pasakyk, mergele" (Klaipėdos krašto daina), J. Štarka "Aš nueisiu" (liaudies daina), K. V. Banaičio "Išėj' merga" (liaudies daina), J. Strolios "Ei didi, didi" (liaudies daina), B. Budriūno "Pradės aušrelė aušti" (liaudies motyvais), B. Jonušo "Kurteliai sulojo".

  Gaidose nurodytas tempas, dinamikos, niuansavimo ženklai.

  Leidžiant leidinį tikėtina remtasi ankstesniais šių kūrinių leidinių ruošiniais, nes skiriasi maketai.

 • Displaying 1 results of 4
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 1