Tarptautiniai dokumentai
 • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, 2016-09-16; Atsisiųsti >
 • Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija, Briuselis, 2015-05-06; Atsisiųsti >
 • Europos komisijos pranešimas spaudai, Briuselis, 2015-05-06; Atsisiųsti >
 • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo, 2012-10-25; Atsisiųsti >
 • Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos prie jos ir skaitmeninio išsaugojimo, 2012-05-10; Atsisiųsti >
 • Europos Komisijos rekomendacija dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos ir skaitmeninio išsaugojimo, 2011-10-27; Atsisiųsti >
 • Europos skaitmeninė darbotvarkė, patvirtinta Europos Komisijos, 2010-08-26; Atsisiųsti >
 
Lietuvos Respublikos įstatymai
 • Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 2, 10, 11, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 38, 39 straipsnių pakeitimo, 37 straipsnio ir priedo pripažinimo netekusiais galios įstatymas,  2016-10-11; Nuoroda >
 • Kibernetinio saugumo įstatymas, 2014-12-11; Nuoroda > 
 • Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas, 2011-12-15; Nuoroda >
 • Informacinės visuomenės paslaugų įstatymas, 2006-05-25; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, 2004-04-15; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, 1999-05-18; Nuoroda > 
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, 1996-01-23; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas, 1995-06-08; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, 1994-12-22; Nuoroda >

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
 • Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė" darbotvarkė, 2014-03-12; Nuoroda >
 • Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimas, 2013-02-27; Nuoroda > 
 • 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimas, 2012-11-28; Nuoroda >
 • Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimas, 2012-10-24; Nuoroda >
 • Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos patvirtinimas, 2012-02-07; Nuoroda > 
 • Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo pakeitimas, 2010-12-15; Nuoroda >
 • Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų sąveikumo sistemos naudojimas teikiant viešąsias ir administracines paslaugas elektroninėje erdvėje, 2009-12-16; Nuoroda > 
 • Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimas, 2009-12-20; Nuoroda >
 • Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija, 2009-05-20; Atsisiųsti >
 • Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimas, 2005-08-25; Nuoroda >
 • Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybiniuose ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklės, 2005-03-05; Atsisiųsti >
 
Kultūros ministro įsakymai
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos tvarkos aprašo ir kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos statistikos ataskaitos formos patvirtinimas, 2016-09-08; Nuoroda >
 • Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2016–2018 metų planas, 2015-11-10; Atsisiųsti >
 • Muziejų plėtros strateginės kryptys 2015–2020 metams, 2015-04-16; Atsisiųsti >
 • Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programa, 2015-03-04; Atsisiųsti >
 • Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų paieškos šaltinių pavyzdinis sąrašas, 2015-01-28; Atsisiųsti >
 • Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programa, 2014-10-06; Atsisiųsti >
 • Regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programos patvirtinimas, 2011-10-29; Nuoroda >
 • Skaitmeninio turinio kūrimo rekomendacijos, 2011-05-23; Atsisiųsti >
 • Autorinių sutarčių ir atlikėjo intelektinių paslaugų sutarčių sudarymo rekomendacijos, 2010-10-22; Atsisiųsti >
 • Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašų patvirtinimas, 2010-01-07; Nuoroda >
 • Dėl pavedimo Lietuvos dailės muziejui vykdyti projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose" ir lėšų skyrimo Lietuvos dailės muziejui 2009 metais investicinio projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose" parengimui, 2009-07-07; Atsisiųsti >
 • Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo ir muziejinių vertybių skaitmeninimo projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2008 metais, 2008-05-08; Atsisiųsti >
 • Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, 2005-12-16; Atsisiųsti >
 
Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymai
 • Vaizdo duomenų tvarkymo pavyzdinių taisyklių patvirtinimas, 2016-01-12; Nuoroda >
 • Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, 2013-01-02; Nuoroda >
 • Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1T-74(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1T-12(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo, 2015-03-20; Atsisiųsti >
 • Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms pakeitimai, 2014-12-18; Atsisiųsti >

 

Kiti dokumentai
 • Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus įsakymas dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos saugos nuostatų, elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, veiklos tęstinumo valdymo plano ir naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo, 2019-10-25; Atsisiųsti >
 • Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, 2019-10-25; Atsisiųsti >
 • Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės, 2019-10-25; Atsisiųsti >
 • Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, 2019-10-25; Atsisiųsti >
 • Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas, 2019-10-25; Atsisiųsti >
 • Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus įsakymas dėl Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V.1-118 „Dėl Lietuvos dailės muziejaus padalinių nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo" pakeitimo, 2019-10-14; Atsisiųsti >
 • Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro nuostatai, 2019-10-14; Atsisiųsti >
 • Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos nuostatai, 2018-11-29; Atsisiųsti >
 • Asmens duomenų tvarkymo ir asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus valdomoje ir tvarkomoje Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS) taisyklės, 2020-06-17; Atsisiųsti >
 • Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus įsakymas dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų – Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių – patvirtinimo, 2016-09-06; Atsisiųsti >
 • Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras nuostatai, 2017-12-29; Atsisiųsti >
 • Europos skaitmeninė dienotvarkė. Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui i regionų komitetui. Europos komisija, 2010-08-26; Atsisiųsti >
 • Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras Kauno regiono muziejų skaitmeninimo centro nuostatai, 2010-02-01; Atsisiųsti >
 • Muziejams ir bibliotekoms apie autorių teises ir gretutines teises, parengė LR kultūros ministerija kartu su ES PHARE programos ekspertais, 2005 m.; Atsisiųsti >

Atnaujinta 2020-06-30