Kazys Ulianskis

First name Kazys Kazimieras
Surname Ulianskis
Professions skulptorius
Date of birth 1877-08-07

Other aliases

Name Surname Language
Kazimieras Ulianskis