Bronislovas Talaikis

First name Bronislovas
Surname Talaikis
Professions fotografas