Matas Dabrila

Vardas Matas
Pavardė Dabrila
Profesija kunigas
Gimimo data 1846-08-30

Išsami biografija

Mokėsi Vilkaviškio pradinėje mokykloje ir Marijampolės gimnazijoje, nuo 1864 m. – Seinų kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1869 m. rugsėjo 2 d. Vikaravo Šumano, Zambruvo (Lenkija), Naumiesčio parapijose. 1885–1890 m. Leipalingio parapijos klebonas. 1890 m. paskirtas Vilkaviškio klebonu ir dekanu, pareigose išbuvo iki pat mirties. 1920 m. pakeltas prelatu, o 1929 m. apaštališkuoju protonotaru. Sudarius Vilkaviškio vyskupiją, buvo jos generalvikaras. Bendradarbiavo su kunigu Martynu Sederevičiumi, buvo jo aktyvus pagalbininkas. Platino lietuvišką spaudą, maldaknyges, pats pristatydavo į savo parapiją.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Dobryłło