Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Benediktas Rutkūnas-Rutkauskas
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Knyga. Tremties metai: lietuvių rašytojų metraštis, 1947

  Knyga. Tremties metai: lietuvių rašytojų metraštis, 1947, 1947 m.

  Bernardas Brazdžionis, Stasys Santvaras, Vilhelmas Storosta,

  1547–1947 lietuvių knygos keturių šimtų metų sukakčiai

  Metraštyje su poezija, beletristika, dramos dalykais, straipsniais dalyvauja septyniasdešimt autorių; su darbų reprodukcijomis – penkiolika dailininkų.

  1947 m. gegužės 27 d. metraščio „Pratarmėje” Lietuvių rašytojų tremtinių draugijos pirmininkas Stasys Santvaras rašė: „Tremties Metų” knygom Lietuviai Rašytojai Tremtiniai ryžosi pastatyti kuklų paminklą Martynui Mažvydui ir jo Katekizmui, 1547 m. pasirodžiusiam Lietuvoje ir Žemaičiuose. Martyno Mažvydo knyga skelbė Dievo žodį ir stojo kovon su svetimų kalbų įtaka lietuvių šventnamiuose, o mes tariam, kad vėl pagrobta Lietuvos laisvė. Mes ieškom Tiesos ir apeliuojam į Žmoniškumą, o mūsų knyga – dar vienas dokumentas lietuvių tautos kančių. Ar tai yra vykęs paminklas Martynui Mažvydui ir lietuviškosios knygos 400 metų sukakčiai  – paliekam spręsti ir šiai kartai, ir kitom kartom.”

   

  Antraštiniame lape pasirašę autoriai: Bernardas Brazdžionis, Vydūnas, Mykolas Vaitkus, Stasys Santvaras, Faustas Kirša, Kotryna Grigaitytė, Vincas Ramonas, Vlada Prosčiūnaitė, Liudas Dovydėnas, Balys Gražulis, Antanas Škėma, Pulgis Andriušis, Juozas Girnius, Juozas Mikuckis, Kazys Bradūnas, Henrikas Nagys, Karolė Pažėraitė, Antanas Rūkas, Vytautas Alantas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Benys Rutkūnas, Jurgis Jankus, Henrikas Radauskas, Stasys Yla, Jonas Aistis, Paulius Jurkus, Nelė Mazalaitė, Ona B. Audronė, P. Orintaitė, Antanas Gustaitis, Leonardas Žitkevičius.

   

  Poeto B. Brazdžionio įrašai p. 149 (įrašas paraštėje: neliautų laimė) , 581 (įrašas paraštėje: taisyta Jono Aisčio gimimo data, nubraukta 6. 24 [birželio mėn. 24 d.], parašyta 7. 7. [liepos mėn. 7 d.] / šalia Venacijaus Ališo biografijos parašyta poeto gimimo data 1908. XII. 2. / biografijos apačioje parašyta: tiksliai: 1937), 603 (tikslinta Stepo Vykinto biografija, parašyta: LT iki 1943 / žemiau: iki 1947. II. 9 / iniciatorius ir vyr.).

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 13
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2