Detali paieška

 

 • Janavičienė A., Aidinčios upės, Čikaga, 1985.

   
 • Jonuškienė R., „Atsivėrė po žemės sluoksniu saugotos istorijos paslaptys“, XXI amžius: Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis, 2003. nr. 22 (1126).

   
 • Jurgaitis J., Aukos keliu, Vilnius: ENKO, 1992, 478, [1] p.

   
 • Janonis O., „Biografijų žodynas „Lietuvos knygos veikėjai“, Knygotyra, 2010, t. 55, p. 327-337.

   
 • Jankevičiūtė G., Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2003, 303, [1] p.

   
 • Juodikaitis J. K., Ekslibrisai, red. Bačėnas V., Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.

   
 • Jablonskienė L., „“Erdvės magija”“, Kalba Vilnius, 1990-03-24, Nr. 12.

   
 • Jablonskienė L., „”Iliuzijų erdvės”“, Literatūra ir menas, 1992-05-23, Nr. 49.

   
 • „Janina Degutytė“, Klasikinės lietuvių literatūros portalas, http://antologija.lt/author/janina-degutyte (žiūrėta 2015 m. liepos 30 d.).

   
 • Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija, http://www.jmm-muziejus.lt.

   
 • Japonų graviūra: parodos katalogas, sud. Sidaravičius J., Vilnius: Vaga, 1977.

   
 • Jėga ir grožis jo šventovėje...: Vilniaus arkivyskupijos sakralinės vertybės Bažnytinio paveldo muziejuje, sud. Vasiliūnienė D., Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2013.

   
 • Jewish Encyclopedia: The unedited full-text of the 1906 Jewish Encyclopedia, http://www.jewishencyclopedia.com/ (žiūrėta 2014 m. birželio 9 d.).

   
 • Jėzuitai Lietuvoje (1608–2008): gyvenimas, veikla, paveldas, sud. Markauskaitė N., Vilnius, 2012, 306 p.

   
 • Joel Agee, https://www.americanacademy.de/person/joel-agee/ (žiūrėta 2020 m. spalio 23 d.).

   
 • Jolanta Anglickaitė-Šleževičienė, https://srsvb.lt/anglickaite-slezeviciene-jolanta-literate-pedagoge/ (žiūrėta 2020 m. gruodžio 31 d.).

   
 • Jolantos Klietkutės svetainė, http://www.polia.info/ (žiūrėta 2016 m. rugsėjo 14 d.).

   
 • Jonas Aleksa, http://www.musicperformers.lt/Jonas-Aleksa (žiūrėta 2020 m. lapkričio 8 d.).

   
 • Jonas Basanavičius: gydytojas ir mokslininkas, sud. Juozulynas A., Genytė L., Vilnius: Respublikinis leidybos ir spaudos paslaugų biuras, 1994.

   
 • „Jonas Bielskis (1938–2004)“, Muziejininkystės biuletenis, 2004.

   
 • Jonas Kazimieras Vilčinskis. Vilniaus albumas: Jan Kazimierz Wilczyński. The Vilnius Album, sud. Streikuvienė D., 2021, 464.

   
 • Jonavos krašto žmonės: Jonavos įkūrimo 250 metų jubiliejui, Jonava, 2000, 198, [1] p.

   
 • Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, http://www.jonbiblioteka.lt/.

   
 • „Joniškio rajono apylinkės teismas: apie teismą“, Šiaulių apygardos teismai, http://www.sateismai.lt/lt/18_joniskio_rajono/18_veikla/18_apie_teisma.html (žiūrėta 2017 m. vasario 23 d.).

   
 • JSTOR: Global Plants, http://plants.jstor.org/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • Judaica w ekslibrisach Józefa Golca.

   
 • „Julija Baranauskienė – liaudies menininkė, sukūrusi pasaulį iš molio“, Alytaus naujienos, http://www.alytausnaujienos.lt/alytausnaujienos/paskutinionumeriostraipsniai/?nid=9042 (žiūrėta 2014 m. kovo 27 d.).

   
 • Julija Daniliauskienė: būtis karpiniuose, sud. Daniliauskaitė V., Stripinienė O., Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2017, 304.

   
 • Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, t. 1, 715, [1] p.

   
 • Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2, 615, [1] p.

   
 • Juozas Adomaits-Šernas, https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Adomaitis-%C5%A0ernas (žiūrėta 2020 m. spalio 13 d.).

   
 • Juozas Aleknavičius, http://www.ldsajunga.lt/Tapybos_ir_akvareles_kolekcija-230 (žiūrėta 2020 m. lapkričio 5 d.).

   
 • „Juozas Gedminas: Juozo Gedmino kūrinių virtuali paroda“, Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės, http://www.tradicija.lt/Menininkai/J_Gedminas.htm (žiūrėta 2016 m. balandžio 11 d.).

   
 • „Juozas Jankauskas. Lietuvos kariuomenės karininkai – antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo dalyviai“, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, http://genocid.lt/Leidyba/13/jankausk.htm (žiūrėta 2016 m. spalio 5 d.).

   
 • Juozas Palietis: Tremtyje pašaukė fotografija, sud. Gineikienė M., Kaunas, 2020, knyga-albumas.

   
 • Jūreivystės terminų vartosenos duomenynas, http://is.ku.lt/zodynas/ (žiūrėta 2017 m. sausio 11 d.).

   
 • Jūrininkų rengimas Lietuvoje jūreivystės istorijos retrospektyvoje, sud. Senčila V., Klaipėda: Libra memelensis.

   
 • Jūros knyga: Baltijos jūros pasauliai, sud. Morkvėnas Ž., Daunys D., Vilnius: Baltijos aplinkos forumas, 2015.

   
 • Jūros skonis: žūklė Lietuvos priekrantėje 1900–1944 m.: amžininkų ir tyrėjų tekstų antologija, sud. Elertas D., Klaipėda: Lietuvos jūrų muziejus, 2021.

   
 • Justinas Vienožinskis ir jo mokiniai: parodos katalogas, sud. Liutkus V., Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011.

   
 • „Justinas Zubrickas-Turčiniškis: (1925 13.IX 1935)“, Trimitas, 1935-09-12, nr. 37, p. 672.

   
 • Jučas M., „Kai kurie Biržų pilies ir senamiesčio istorijos metmenys“, Architektūros paminklai, 1972, t. 2, p. 28–45.

   
 • Junevičius D., „Kauno gubernijos fotografai XIX amžiuje“, Menotyra, 1997, nr. 1, p. 56–69.

   
 • Jurgėla P., Lietuviškoji skautija, Niujorkas, 1975.

   
 • Juozapaitis J., Markeliūnienė V., „Lietuviškosios alto pedagogikos pradininkas“, Krantai, 2015, nr. 1, p. 54–57., http://kranturedakcija.lt/app/webroot/files/2015-1-Krantai-54-57-Markeliuniene-Juozapaitis.pdf (žiūrėta 2016 m. liepos 12 d.).

   
 • Jurkuvienė T., Lietuvių tautinis kostiumas, 2-asis patais. leid., Vilnius: Baltos lankos, 2008, 246, [1] p.

   
 • Januškevičius E., Lietuvos banknotų katalogas: I dalis, 2022.

   
 • Jonušauskas L., „Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK’o) santykiai 1950–1955 m.“, Genocidas ir rezistencija, 2001, Nr. 1(9), http://genocid.lt/Leidyba/9/laurynas.htm (žiūrėta 2020 m. gegužės 3 d.).

   
 • Jonušauskas L., „Lietuvos diplomatinė tarnyba 1940–1941 m.“, Genocidas ir rezistencija, 1999, Nr. 2 (6), http://genocid.lt/Leidyba/6/laurynas6.htm (žiūrėta 2020 m. gegužės 3 d.).

   
 • Juodakis V., Lietuvos fotografijos istorija 1854–1940, Vilnius, 1996.

   
 • Jurkštas A., Lietuvos švyturių istorija, Klaipėda: Druka, 2017.

   
 • Janavičienė A., Medžiai ryto laisvėj, Čikaga, 1999, 70 p.

   
 • Jakubavičienė I., „Motinos vaidmuo“, IQ, 2014, nr. 10 (55), p. 110.

   
 • Jonušytė R., „Paskutinis Žemaičių vyskupas caro metais: Žemaičių vyskupo Gasparo Felicijono Cirtauto 100-osioms mirties metinėms“, XXI amžius: Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis, 2013 m. spalio 11 d. Nr. 37 (2061), http://xxiamzius.lt/numeriai/2013/10/11/atmi_02.html (žiūrėta 2016 m. balandžio 14 d.).

   
 • Jankevičiūtė G., Petras Repšys: Medaliai ir plaketės. Katalogas, Lietuva, 2017, 247, [1] p.

   
 • Janulaitis A., Praeitis ir jos tyrimo rūpesčiai, Vilnius: Mokslas, 1989.

   
 • Jodelė V. V., Prisiminimai. Autobiografinis pasakojimas šių dienų sampratoje, 2000.

   
 • Jakutis R., „Ramūnas Mendelis: „Jei Lietuvoje liktų tik vandens ir duonos, iš gimtinės neišvykčiau“, Šiauliai plius: Šiaulių miesto ir regiono savaitraštis, http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/main/turinys/veidai/1/4180 (žiūrėta 2015 m. kovo 12 d.).

   
 • Januškevičius L., Labanauskas K., „Rietavo dvaro parkas“, Žemaičių žemė, 2003, Nr. 2, http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/Riet_parkas.htm (žiūrėta 2017 m. gruodžio 11 d.).

   
 • Jankauskas A., „Rietavo orkestras“, Žemaičių žemė, 2003, Nr. 2, http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Riet_orkestras.htm (žiūrėta 2014 m. gegužės 6 d.).

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 60
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2