• Petrauskaitė Ž., „Adomo Varno fotografijos“, Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės, http://www.tradicija.lt/Tyrinejimai/A_Varno_nuotr.htm (žiūrėta 2014 m. liepos 30 d.).

   
 • Pupkis A., Andrius Ašmantas: gyvenimas ir kūryba: monografija, red. Laucius J., Vilnius: Trys žvaigždutės, 2010.

   
 • Putvinskienė E., Atsiminimai, Šiauliai: Saulės delta, 1995.

   
 • Petraitienė I., „Benediktas Andruška SJ – Lietuvos jėzuitų provincijos atkūrėjas“, Bernardinai.lt, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-02-19-irena-petraitiene-benediktas-andruska-sj-lietuvos-jezuitu-provincijos-atkurejas/114187 (žiūrėta 2015 m. kovo 12 d.).

   
 • Pinkus S., Biržų pilis, Vilnius: Mintis, 1986, 47, [2] p.

   
 • Puodžiukienė D., „Biržuvėnų dvaro koplytstulpis“, Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras, http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/261 (žiūrėta 2016 m. balandžio 7 d.).

   
 • Pociūtė-Abukevičienė D., „Bretkūnas“, Šaltiniai, http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/843 (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 3 d.).

   
 • Perminas K., Buvusio Kopgalio kaimo vietos (be Klaipėdos m., žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2012 m. ataskaita, 59 p.

   
 • Piesarskas B., Dabartinės anglų kalbos žodynas, Vilnius: Alma littera, 2001, 780, [1] p.

   
 • Poškus V., „Dar vienas žvilgsnis į artimiausią Eustachijaus Tiškevičiaus aplinką: Artūras Bartelis“, Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai, sud. Būčys Ž., Griškaitė R., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2014, p. 281–289.

   
 • Piesarskas B., Didysis anglų-lietuvių kalbų žodynas, Vilnius: Alma littera, 1999, 2-as leid., 1136, [1] p.

   
 • Pačkauskienė A., Toleikis V., Garsūs Lietuvos žydai, Vilnius, 2008, 122, [1] p.

   
 • Povylius A., Išgyvento laiko atsiminimų nuotrupos, Šiauliai, 159 p.

   
 • Pajedaitė O., Ji buvo Simonaitytė, Vilnius: Vaga, 1988, 52 p.

   
 • Prėskienis B., Jovaras: Monografija, Šiauliai, 1995, 335 p.

   
 • Prėskienis B., Juozas Miliauskas-Miglovara: monografija, Šiauliai: Šiaulių universitetas, 1997, 269 p.

   
 • Pupkis A., Lietuvių kalbos normintojai ir puoselėtojai, red. Urniežiūtė R., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010.

   
 • Pikelytė Z., Lietuvos provincijos fotografija 1918–1940 metais, https://vb.vda.lt/object/elaba:1869673/index.html (žiūrėta 2022 m. lapkričio 26 d.).

   
 • Pikelytė Z., Lietuvos provincijos fotografija 1918–1940 metais: Daktaro disertacija Humanitariniai mokslai, menotyra.

   
 • Poškienė J., Masinės Napoleono armijos karių kapavietės Vilniuje, Šiaurės miestelyje Verkių g. (dab. S. Žukausko g.), 2002 m. archeologijos tyrinėjimų ataskaita.

   
 • Parchimowicz J., Monety Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939, Ščecinas: Nefryt, 2010.

   
 • Peleckis-Kaktavičius L., Namuose ant Pasadnos ulyčios, Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2009.

   
 • Pečeliūnaitė E., „Natūralūs dažikliai, nustatyti I-XII a. iškastinės tekstilės fragmentuose“, Lietuvos archeologija, 2007, t. 30, p. 81.

   
 • Podėnas S., Poinar G. O., „New Crane Flies (Diptera: Limoniidae) from Burmese Amber“, Proceedings of the Entomological Society of Washington, 2009, vol. 111(2), p. 470–492.

   
 • Podėnas S., Poinar G. O., „New Crane Flies (Diptera: Limoniidae) from Dominican Amber“, Proceedings of the Entomological Society of Washington, 1999, vol. 101, p. 595–610.

   
 • Podėnas S., Poinar G. O., „New Crane Flies (Diptera: Limoniidae) from Lebanese Amber“, Proceedings of the Entomological Society of Washington, 2001, vol. 103, p. 433–436.

   
 • Padubysio kronikos: istorijos ir kultūros žurnalas, Nr.2 (15).

   
 • Padubysio kronikos, 2014, Nr. 1 (2).

   
 • Padubysio kronikos, Nr. 2 (13).

   
 • Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, http://www.pagegiusvb.lt/index.php/veikla/krastotyra/zymus-krastieciai/105-bakaitis-vytautas-1940.html (žiūrėta 2014 m. vasario 10 d.).

   
 • Pajūrio naujienos, http://www.pajurionaujienos.com.

   
 • Pakruojo dvaro baronų von der Roppų meno kolekcija, sud. Vasiliauskienė A., vertė Sakalauskienė P., red. Endzelytė R., Kaunas, 208 p.

   
 • Palangos gintaro muziejus: trumpas vadovas po ekspoziciją, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 1991, 45, [1] p., [16] iliustr. lap.

   
 • Palangos gintaro muziejus, http://www.pgm.lt.

   
 • Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, http://palangamvb.lt/lt/.

   
 • „Palearctia rasa spec. nov, a new tiger moth from China“, Atalanta, 2000, nr. 31, p. 505–510, http://www.zobodat.at/pdf/Atalanta_31_0505-0510.pdf (žiūrėta 2018 m. sausio 3 d.).

   
 • Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Varšuva: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 2013, rocznik CIV, zeszyt 4.

   
 • „Paminklai“, Kuršėnų miesto bendruomenės tinklalapis, http://kursenai.lt/apie-kursenus/lankytinos-kursenu-vietos/paminklai/ (žiūrėta 2017 m. vasario 24 d.).

   
 • Paminklai Radviliškio rajono savivaldybėje, http://www.genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Radviliskis_paminklai.htm (žiūrėta 2023 m. sausio 13 d.).

   
 • Pamirštas Jonas Brinkis ir Vismantų žiemgaliai, https://www.skrastas.lt/atolankos/pamirstas-jonas-brinkis-ir-vismantu-ziemgaliai (žiūrėta 2020 m. spalio 1 d.).

   
 • Panemunėlis, sud. Mačiekus P. V., Krikščiūnas P., red. Mačiekus P. V., Vilnius: Versmė, 2011, I dalis.

   
 • Panemunėlis, sud. Mačiekus P. V., Krikščiūnas P., red. Mačiekus P. V., Vilnius: Versmė, 2011, 2 d.

   
 • Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, http://www.pavb.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • Panevėžio balsas: Panevėžio krašto dienraštis, http://www.panbalsas.lt/ (žiūrėta 2015 m. vasario 12 d.).

   
 • Panevėžio kraštas virtualiai, https://paneveziokrastas.pavb.lt/.

   
 • Panevėžio kraštotyros muziejus, http://www.paneveziomuziejus.lt.

   
 • Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, http://www.panrbiblioteka.lt/lt/.

   
 • Pikelytė Z., „Panevėžio tragedijos 1941-ųjų birželį liudininkas fotografas Jonas Žitkus“, Vilniaus fotografai: tarptautinė Lietuvos fotografijos istorijos konferencija, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005, p. 221–227.

   
 • Panevėžio vyskupija, http://panevezys.lcn.lt/.

   
 • „Pantelejevs, Apolons“, Latvian Aviation, http://latvianaviation.com/BB_Pantelejevs.html (žiūrėta 2017 m. balandžio 18 d.).

   
 • Papirusy, mumie, złoto...: Michał Tyszkiewicz i 150-lecie pierwszych polskich i litewskich wykopalisk w Egipcie, Varšuva, 2011, 88 s.

   
 • Partizanai: istorija ir dabartis, http://partizanai.org.

   
 • Pasaulio muzikos instrumentai: iliustruota enciklopedija, mokymo priemonė 9-12 kl., Vilnius, 1999, 328 p.

   
 • Pasaulio skautijai – 100 metų, sud. Sirvydaitė-Rakutienė V., Škiudienė R., Lietuva: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2009.

   
 • Pasaulio vietovardžiai: internetinė duomenų bazė, http://pasaulio-vardai.vlkk.lt.

   
 • Pasaulio vietovardžiai. Afrika, Antarktida, Australija, Okeanija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, 623, [1] p.

   
 • Pasaulio vietovardžiai. Amerika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, 701, [1] p.

   
 • Pasaulio vietovardžiai. Europa, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, 895, [1] p.

   
 • Pasy kontuszowe z polskich manufaktur i pracowni w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Varšuva, 1995, 346 p.

   
 • „Pašto ženklai“, Lietuvos paštas, http://www.post.lt/lt/el-parduotuve/category/postage-stamps (žiūrėta 2013 m. gruodžio 17 d.).

   
 • Displaying 1 results of 60
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 3