• Vaškevičiūtė I., „A new type of bronze pin in the Eastern Baltic“, Archaeologia Baltica, 2006, t. 6, p. 144–150.

   
 • Vyšteinaitė M., „Adelbertas Nedzelskis ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis“, Žemaičių žemė, 2003, Nr. 2, 2003, Nr. 2.

   
 • Vaitkienė R., Amatų metai. Žagarė: dokumentų ir atsiminimų apžvalga, 2012, 246 p.

   
 • Vasiliauskas A., Antanas Rimavičius. Skulptūra: kančių kelias, vertė Bulzgienė D., Ivaškevičienė I., Šiauliai: Saulės delta, 1997, 22 p.

   
 • Važgėlaitė R., „Aristotelis“, Šaltiniai, http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/730 (žiūrėta 2015 m. liepos 31 d.).

   
 • Viliūnė G., „Bajoro pasididžiavimas Slucko juosta“, Iliustruotoji istorija, 2019-07, p. 38–41.

   
 • Vaitkevičius V., Dainavos žemės šventvietės, 2022, 312 p.

   
 • Valentukevičius J., „Didelių užmojų žmogus“, Mūsų žodis: žurnalas, http://www.musuzodis.lt/mz/201108/str10.htm (žiūrėta 2015 m. kovo 13 d.).

   
 • Valius V. B., Estampai. Knygų grafika. Sienų tapyba, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.

   
 • Valiulis S., Žvirgždas S., „Fotografijos sodininkas: Fotografijos istorikui Virgilijui Juodakiui – 70“, Literatūra ir menas, http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3002&kas=straipsnis&st_id=4751 (žiūrėta 2014 m. rugsėjo 19 d.).

   
 • Vaitkienė A., Sokienė J., Ulinskytė-Balzienė V., „Fotografinis Povilo Karpavičiaus (1909–1986) palikimas Šiaulių „Aušros“ muziejuje“, Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis 1992–2004: skiriamas muziejaus įkūrimo 85-mečiui, Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2008, p. 27–36.

   
 • Vaškevičiūtė I., Bakanauskas J. A., „Galvos dangos ir jos puošybos terminija“, Lietuvos archeologija, Vilnius: Mokslas, 2008, t. 33.

   
 • Verbyla L., „Girkautų lobis“, Leninietis, 1972-06-27.

   
 • Virpilaitienė E., „Grafikos technikos“, Muziejinių eksponatų priežiūra: straipsnių rinkinys, 2008, d. 1: Meno kūrinių technikos ir tyrimai, p. 63–78.

   
 • Vajda E. J., Yeniseian Peoples and Languages: A History of Yeniseian Studies: with an Annotated Bibliography and a Source Guide, 2001, 391 p.

   
 • Vyšniauskaitė A., Morkūnienė J., Iš lietuvių kultūros istorijos: straipsnių rinkinys, Vilnius: Mokslas, 1977, t. 9: Valstiečių linininkystė ir transportas, 229, [1] p., [16] iliustr. lap.

   
 • Vitkūnas M., Vaškevičiūtė I., „Jurgionių senkapis“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais, 2011, p. 151–157.

   
 • Vainoras S., „Kaip kovota dėl tautos nepriklausomybės“, Karys, 1932, Nr. 43, p. 845–847.

   
 • Vaniuchinas P., „Kapelmeisteris Jozefas Eduardas Mašekas ir Salantai“, Salantiškis: nuo Skilandžių iki Salantų, http://salantiskis.lt/component/content/article/78-straipsniai/113-kapelmeisteris-jozefas-eduardas-masekas-ir-salantai (žiūrėta 2014 m. gegužės 28 d.).

   
 • Vengalis R., Kernavės piliakalnio III, vad. Lizdeikos kalnu, gyvenvietės ir jos aplinkos (Širvintų raj.) archeologiniai tyrinėjimai 2008 m..

   
 • Viskontienė S., Lageris – negyjanti žaizda, Vilnius, 2015.

   
 • Vasiliauskas E., „Lieporų (Joniškio r.) kapinyno radiniai (VI-XI a.)“, Lietuvos archeologija, 2007, t. 30, p. 213.

   
 • Vyšniauskaitė A., Lietuviai IX–XIX a. vidurio istoriniuose šaltiniuose, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994.

   
 • Vitkus Z., Lietuvos istorija: nuo seniausių laikų iki 21 a., Vilnius: Alma littera, 2019.

   
 • Vaičenonis J., Lietuvos karių uniformos ir lengvieji ginklai XX amžiuje, Vilnius: Baltos lankos, 2004, 262, [1] p.

   
 • Vasiliauskas E., „Lietuvos latvių ikonografiniai šaltiniai Šiaulių „Aušros“ muziejuje: Daunoravos fotorinkinys“, Istorija, t. 119, Nr. 3, 2020, t. 119, Nr. 3, p. 91–127., https://doi.org/10.15823/istorija.2020.119.5.

   
 • Volteris E., „Lietuvos medalių dailė ir dailininkai“, Iliustruotoji Lietuva, 1927, 1927 04 30, Nr. 17 (70), p. 137-139.

   
 • Vaitkevičius V., Petrauskienė A., Lietuvos partizanų valstybė, Vilnius: Alma littera, 2019, 231, [1] p.

   
 • Valtaitė-Gagač A., „Lietuvos sietynai XVII a. dokumentuose“, Kultūros paminklai, 2013, nr. 17, p. 144–155.

   
 • Vilčinskas J., Lietuvos socialdemokratija kovoje dėl krašto nepriklausomybės: istorinė apžvalga, Londonas: Nida, 1985.

   
 • Vitkus V., „Lina Kantautienė“, Alio, Raseiniai: Internetinis dienraštis.

   
 • Vengris V., Lithuanian bookplates / Lietuvių ekslibriai, Čikaga, 1980.

   
 • Verameičik S., Mykolas Kleopas Oginskis (1765-1833), vertė Šupa M., red. Mukienė D., Vilnius: Petro ofsetas, 2008, 140 p., http://www.mko.lt/el-biblioteka/ (žiūrėta 2014 m. kovo 28 d.).

   
 • Vaitkunskienė L., „Miniatiūrinės IX–XIII amžių įkapės Lietuvoje“, Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. A serija, 1964, 2 (17), p. 53–74.

   
 • Vyšniauskaitė A., Mūsų metai ir šventės, Kaunas: Šviesa, 1993, 150, [2] p.

   
 • Vaškevičiūtė I., Cholodinskienė A., Pavirvytės kapinynas (X-XIII amžiai), Vilnius, 2008, 199, [1] p.

   
 • Valiukėnas V., Žilinskas P. J., Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas: [lietuvių-anglų-prancūzų-vokiečių-rusų kalbomis], Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, 1163, [1] p.

   
 • Vertelka B., „Per penkiolika kūrybos metų – dešimt išleistų knygų“, XXI amžius: Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis, 2003-05-21.

   
 • Viliūnė G., Laužikaitė I., „Prarastas valstybės riteris“, Žmonės. Legendos, 2016 m. žiema, Nr. 1 (24), p. 53.

   
 • Volkaitė-Kulikauskienė R., Šimėnas V., „Pryšmančių I plokštinio kapinyno 1984–1985 m. tyrinėjimai“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1984 ir 1985 metais, 1986, p. 83–85.

   
 • Voldemaras A., Raštai: 100 metų gimimo sukakčiai paminėti, Čikaga: Lietuvos atgimimo sąjūdis, 1983.

   
 • Valančius M., Raštai, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, t. 6: Žemaičių vyskupystė.

   
 • Vyšteinaitė M., „Rietavas istorijos vingiuose“, Žemaitijos kolegija, http://www.zemko.lt/go.php/Istorija208 (žiūrėta 2014 m. gegužės 9 d.).

   
 • Vengalis R., Semeniškių senovės gyvenvietės I ir II bei jų aplinkos žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai: 2008 m. tyrinėjimų ataskaita.

   
 • Vaitkunskienė L., Sidabras senovės Lietuvoje, Mokslas, 1981, 124, [3] p., [24] iliustr. lap. : iliustr., lent.

   
 • Valtaitė-Gagač A., „Sietynai Europoje ir XVII–XX a. pirmosios pusės sietynų paveldas Lietuvoje“, Kultūros paminklai, 2009, nr. 14, 2009, p. 82–99.

   
 • Volkaitė-Kulikauskienė R., „Stačiūnų kapinyno antkaklės“, Gimtasai kraštas, 1943, nr. 31, p. 80–95.

   
 • Vasiliauskienė A., Stasio Antano Bačkio gyvenimo ir veiklos bruožai, Lietuva, 1996.

   
 • Vasiliauskas E., „Suskaitmenintas Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčios fotoarchyvas“, Šiaulių kraštas, 2021-04-10, p. 10, https://www.skrastas.lt/kultura/suskaitmenintas-alkiskiu-evangeliku-liuteronu-baznycios-fotoarchyvas (žiūrėta 2021 m. balandžio 14 d.).

   
 • Vasiliauskas E., „Šiaulių (Alkiškių) evangelikų liuteronų parapija ir archyvas“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2021, t. 44, 2021, t. 44, p. 257–309, https://www.lkma.lt/?id=102#_[aitemid1227] (žiūrėta 2022 m. vasario 14 d.).

   
 • Vilbikas A., Šiaulių apygardos teismų istorija (1915–1945 ir 1990–2004): skirta Šiaulių apygardos teismo dešimties metų jubiliejui paminėti, Saulės spaustuvė, 2005, 374 p.

   
 • Vaseris A., Šiaulių spaustuvės: diplominis darbas, Vilnius, 1969, p. 82.

   
 • Vaškevičiūtė I., „Šukionių kapinynas (Pakruojo rajonas, Lygumų apylinkė)“, Lietuvos archeologija, 2000, t. 20: Sėlių ir žiemgalių paminklai, p. 159–224.

   
 • Vitkienė D., „Tėvas ir sūnus – du Rietavo kraštui svarbūs žmonės“, Žemaitis: Plungės ir Rietavo krašto laikraštis, http://zemaiciolaikrastis.lt/11945/tevas-ir-sunus-du-rietavo-krastui-svarbus-zmones/ (žiūrėta 2016 m. balandžio 22 d.).

   
 • Vaclovas Ratas. Anapus pusiaujo: retrospektyva, [paroda, 2021 06 10–09 05, Vilnius], sud. Urbonienė R., Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2021, 199, [1] p.

   
 • Vadovas, http://psvb.lt (žiūrėta 2020 m. liepos 24 d.).

   
 • „Vaikystė Sibire: su daina, savadarbiais instrumentais ir grafu Montekristu“, Delfi.lt: naujienų portalas.

   
 • Vakarykščio pasaulio atgarsiai: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms, Vilnius, 2018, 415, [1] p.

   
 • Vakarų ekspresas, http://ve.lt (žiūrėta 2021 m. sausio 8 d.).

   
 • Vakarų ekspresas: Klaipėda, naujienos, žinios, http://www.ve.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • Displaying 1 results of 60
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 3