• Setton K. M., Hazard H. W., A History of the Crusades, 1st ed., Madisonas, 1977, vol. 4: The Art and Architecture of the Crusader States, 448 p.

   
 • Sireika J., „Amžinojo poilsio jį palydėjo tūkstančiai miestiečių...“, Padubysio kronikos, Nr. 2 (13).

   
 • Stankus J., „Antrasis plokštinis Genčų kapinynas“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1982 ir 1983 metais, p. 90–92.

   
 • Starikovičius V., „Antrojo pasaulinio karo pasekmių ženklai Rytų Berlyne“, Naujasis Židinys-Aidai, 2014, Nr. 6, p. 23–33.

   
 • Sprindytė J., „Aputis“, Šaltiniai, http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/1189 (žiūrėta 2015 m. liepos 31 d.).

   
 • Snitkuvienė A., Biržų grafai Tiškevičiai ir jų palikimas, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2008, 479, [1] p.

   
 • Sarapas S., „Darbštus ir sumaningas knygnešys“, Knygnešys 1864-1904 m., red. Ruseckas P., Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1992, I tomas, p. 165–168.

   
 • Stankevičienė R., „Daujėnų Jėzaus Vardo bažnyčios istorija, architektūra ir dailė“, Lietuvos valsčiai: Daujėnai, Vilnius: Versmė, 2015, http://www.llt.lt/pdf/daujenai/daujenai-3_istorija-2013.pdf (žiūrėta 2017 m. birželio 20 d.).

   
 • Safronovas V., Jokubauskas V., Vareikis V., Vitkus H., Didysis karas visuomenėje ir kultūroje: Lietuva ir Rytų Prūsija, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018.

   
 • Streikus A., Diplomatas Stasys Antanas Bačkis, Lietuva: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007.

   
 • Snitkuvienė A., „Egiptologinių studijų ištakos ir sklaida Lietuvoje (XVI a. pabaiga – XXI a. pradžia)“, Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos, 2010, t. 9, p. 69–118.

   
 • Strikauskienė R., „Esame tik todėl, kad buvo kiti“, Naujasis Gėlupis, 2001-08-04.

   
 • Stulgaitis G., Fotografija, sud. Meilutė-Svinkūnienė I., vertė Šaulytė J., red. Hill J., Kazlauskaitė L., Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2018.

   
 • „S. Valiulis, S. Žvirgždas „Fotografija Žemaitijos miestuose ir miesteliuose“, Žemaičių žemė. 2004, Nr. 1.

   
 • Salatkienė B. K., Geležies metalurgija Lietuvoje: archeologijos duomenys, Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2009.

   
 • Stankus J., „Genčų II kapinynas“, Lietuvos archeologija, 2002, t. 22, p. 199–242.

   
 • Simniškytė A., „Geriamieji ragai Lietuvoje“, Lietuvos archeologija, 1998, t. 15, p. 185–245.

   
 • Stravinskienė A., „Gyvenimas tarp knygų“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 1998, t. 2.

   
 • Stone G. C., Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms and Armor in All Countries and in All Times: Together with Some closely Related Subjects, 1999, vi, 694 p.

   
 • Stockley C., Iliustruotas biologijos žinynas, vertė Gudžinskas Z., Kaunas: Šviesa, 1997, 127, [2] p., įsk. virš.

   
 • Sireika J., „Išsitekę po vienu stogu: Domas Jasaitis ir Sofija Jasaitienė“, Padubysio kronikos, Nr.2 (15), p. 39–52.

   
 • Sabaliauskas S., „Išspausdinti legendinės aktorės prisiminimai“, Šiaulių kraštas, http://musu.skrastas.lt/?data=2009-01-13&rub=1065924817&id=1228050589 (žiūrėta 2020 m. birželio 9 d.).

   
 • Simniškytė A., „Juodonių piliakalnio gyvenvietė. Chronologiniai ir struktūriniai pokyčiai“, Archaeologia Lituana, 2006, t. 7, p. 137–156.

   
 • Sinkevičius R., Kasparavičius G., Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu: Pasivaikščiojimas po pradingusį miestą, sud. Puidokienė I., vertė Aleksandravičiūtė S., red. Buinickienė R., Lietuva, 2021.

   
 • Sabaliauskas S., „Kinas ir teatras po vienu stogu“, Šiaulių kraštas, 2006-12-01, http://www.skrastas.lt/?data=2006-12-28&rub=1144391893&id=1164903434&pried=2006-12-01 (žiūrėta 2017 m. birželio 15 d.).

   
 • Strazdas A., Kultūros paveldo centro Alytaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų metu, 1991–1996, 1998, 1999, 2001–2009 metais, aptiktų radinių sąrašai, Vilnius, 2003–2013, LNM ARMA Nr. 336 B

   
 • Stankus J., „Kurmaičių- Pajuodupio (Kretingos raj.) senkapio tyrinėjimai“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1978 ir 1979 metais, 1980, p. 75–77.

   
 • Stankus J., „Kurmaičių-Pajuodupio (Kretingos raj.) VI–VII m. e. a. kapinynas“, Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. Serija A, 1988, t. 2 (103), p. 33–43.

   
 • Stonkus V., Laivo teorija: vadovėlis, skirtas jūrinių specialybių bakalauro studijoms, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006, 202, [1] p.

   
 • Striška G., „Langų stiklai pagal Vilniaus Žemutinės pilies archeologinius duomenis“, Lietuvos didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir jų atkūrimas europinės patirties kontekste, 2009, p. 62–72.

   
 • Snitkuvienė A., Lietuva ir Senovės Egiptas: XVI a. pab. - XXI a. prad., keliautojų, kolekcininkų ir mokslininkų pėdsakais, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2011, 279, [1] p.

   
 • Sčesnulevičius K., „Lietuviškoji geležies rūda“, Gimtasai kraštas, 1940, Nr. 1 (24), p. 73–76.

   
 • Svetikas E., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės christianizacija XIV a. pab. - XV a.: archeologiniai radiniai su krikščioniškais simboliais, Vilnius, 2009, t. 2, 255, [1] p.

   
 • Svetikas E., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės christianizacija XIV a. pab. – XV a.: archeologiniai radiniai su krikščioniškais simboliais, Vilnius, 2009, t. 1, 659, [1] p.

   
 • Sajauskas S., Kaubrys D., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika: [katalogas], Kaunas: Naujasis lankas, 2006, d. 2, 246, [2] p.

   
 • Sajauskas S., Kaubrys D., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika: [katalogas], Vilnius, 1993, d. 1, 454, [1] p.

   
 • Statkus V., Lietuvos ginkluotos pajėgos 1918–1940 m., Čikaga: Vydūno jaunimo fondas, 1986, 1040 p.

   
 • Surgailis G., Lietuvos karinis laivynas 1935–1940, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2003, 207 p.

   
 • Stanišauskas J., Lietuvos susisiekimo politikos gairės, Kaunas, 1937.

   
 • Stellaccio A., Lithuanian Folk Pottery: Inside and Out, Vilnius: Mintis, 2011, 379, [1] p.

   
 • Snitkuvienė A., „Lituanian Collections of Count Michał Tyszkiewicz and His Family“, Warsaw Egyptological studies: Essays in honour of Prof. Dr. Jadwiga Lipińska, 1997, vol. 1, p. 226–247.

   
 • Staugaitis J., Mano atsiminimai, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1995.

   
 • Szenic S., Maria Kalergis, Varšuva: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.

   
 • Snitkuvienė A., „Marija Rudzinskaitė-Arcimavičienė‘s contribution to Egyptology“, Acta orientalia Vilnensia: Rytų kultūrų mokslinių tyrinėjimų leidinys, mokslo darbai, 2011, vol. 10, p. 181–207.

   
 • Sajauskas J., Sajauskas S., Marijampolė: partizaninis karas, Kaunas: Naujasis lankas, 2012.

   
 • Strzałkowski J., Medale polskie 1901–1944, Varšuva, 1981.

   
 • Sarcevičius S., „Merkinės piliakalnio papilio tyrinėjimai 1998 m.“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998–1999 metais, 2000.

   
 • Stakvilevičius S., „Mykolas Butkevičius“, Žemaitija, http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/butkevicius.lt.htm (žiūrėta 2014 m. liepos 31 d.).

   
 • Stančienė D. M., „Mošė Maimonidas: etika – sielos gydytoja“, Logos, 2009, Nr. 58, p. 103-112.

   
 • Sakalauskas J., „Nenuilstamas knygnešys, škaplerninkas Stanislovas Neteckis“, Knygnešys 1864-1904 m., red. Ruseckas P., Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1992, I tomas, p. 76–79.

   
 • Skipitis R., Nepriklausomą Lietuvą statant: atsiminimai, Čikaga: Terra, 1961.

   
 • Stapulionis A., „Pasvalys buvo kurortas“, Šiaurietiški atsivėrimai: Pasvalio krašto istorijos, kultūros žurnalas, http://www.pasvalia.lt/img/dm847_847_843_2003_1_siaur_atsiv.pdf (žiūrėta 2019 m. rugsėjo 18 d.).

   
 • Savickas A., Peizažas lietuvių tapyboje, Vaga, 1965.

   
 • Senvaitienė J., Kruopaitė L., Bagdzevičienė J., „Pigmentų ir dažiklių naudojimo chronologija“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 2007, t. 10, p. 70–78.

   
 • Skurdauskienė J., „Plungės žemės ūkio parodos medalis Žemaičių dailės muziejaus rinkinyje“, Numizmatika, 2012, t. 9–12, p. 205–208.

   
 • Sear D. R., Roman coins and their values, 5th rev. ed., Londonas, 2000, vol. 1, 532 p.

   
 • Saatchi Gallery, http://www.saatchigallery.com (žiūrėta 2015 m. vasario 12 d.).

   
 • Sakralinė medžio skulptūra Panevėžio kraštotyros muziejuje: katalogas, sud. Vasiliauskaitė V., Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2009.

   
 • Salantiškis: nuo Skilandžių iki Salantų, http://salantiskis.lt.

   
 • Salve, Italia!: XIX amžiaus Italijos fotografijos, parodos katalogas, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2004, 133, [10] p.

   
 • Displaying 1 results of 60
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 3